Przetwarzanie danych osobowych

przez Nord Serwis Systemy sp. z o.o. w Białymstoku

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Nord Serwis Systemy sp. z o. o., mająca siedzibę w Białymstoku (15-257) przy ul. Adama Mickiewicza 95E.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email biuro@nssystemy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
– prawidłowej realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną,
– udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania przed zawarciem umowy,
– wywiązana się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora
– zapewnienia prawidłowej obsługi klientów
– w oparciu o Państwa zgodę – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na wyraźne zlecenie administratora, tj.: zewnętrznemu serwisowi informatycznemu, zewnętrznemu biuru prowadzącemu obsługę w zakresie BHP, zewnętrznemu biuru rachunkowemu, medycynie pracy, ubezpieczycielowi, urzędom, sądom, komornikom i innym podmiotom publicznym.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, przechowywanie danych będzie odbywało się do czasu cofnięcia zgody.

Prawa podmiotów danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych osobowych, korekty lub uzupełnienia swoich danych osobowych, do bycia zapomnianym (zażądania usunięcia Państwa danych osobowych), sprzeciwu do przetwarzania swoich danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest wymagane do zawarcia umów z administratorem. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwia kontakt i zawieranie jakichkolwiek umów z administratorem.